O nas


Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach działa od 3.04.2012 rPierwszym Prezesem był Andrzej Nąckiewicz. Gdy zmarł, na Walnym Zebraniu wybraliśmy nowego Prezesa. Została nim Danuta Hubisz-Rudel.STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Słowa Pisanego w Krzeszowicach


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1


Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego w Krzeszowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą czytelników Biblioteki i miłośników książki.

§2

Stowarzyszenie działa na terenie RP.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w mieście Krzeszowice.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i miedzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


§3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreslony.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§4
Stowarzyszenie:
1.  działalność swoją opiera na pracy społecznej członków,
2. może prowadzić odpłatną działalność statutową.

§5

Stowarzyszenie używa  stosownej pieczęci.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§6
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach.

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1.       propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
1.       wspieranie wszelkich działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz społeczności gminy Krzeszowice,
2.       inspirowanie, rozwijanie i wspieranie działalności edukacyjno-kulturalnej,
3.       wspieranie inicjatyw służących ogółowi czytelników Biblioteki i mieszkańców gminy,
4.       udział w powiększaniu zasobów bibliotecznych,
5.       podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6.       działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7.       działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8.       działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9.       wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyki i krajoznawstwa,
10.    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
11.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12.    promocja i organizacja wolontariatu,
13.    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.